Szanowni Państwo,

informujemy, że z przyczyn technicznych dotychczasowa strona internetowa szkoły została wyłączona. Mamy nadzieję, że już wkrótce udostępnimy nową witrynę, dzięki której będą się Państwo mogli zapoznać z funkcjonowaniem naszej placówki.

Dane kontaktowe szkoły:
ul. Poezji 19
04-994 Warszawa
tel. 22 789-14-02
660 081 204
mail: sekretariat@kulszkola.pl

Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 14. Mogą Państwo kontaktować się z nami telefonicznie również poza wskazanymi godzinami. Jeżeli nie odbieramy, oddzwonimy.

Poniżej zamieszczamy najważniejsze bieżące informacje dotyczące rekrutacji. W roku szkolnym 2023/24 planujemy utworzenie maksymalnie 18-osobowej klasy pierwszej dla absolwentów szkoły podstawowej i maksymalnie 10-osobowej klasy IB dla uczniów, którzy ukończyli drugą klasę liceum czteroletniego lub też inną odpowiednią klasę w zagranicznym systemie oświaty.

Mobirise Website Builder

Rekrutacja do klasy I liceum

Klasa pierwsza czteroletniego liceum ogólnokształcącego nie jest w pierwszym roku nauki klasą profilowaną. Dopiero po jej ukończeniu uczeń wybiera przedmioty, które będzie realizował w zakresie rozszerzonym spośród następujących:

język polski
język obcy
matematyka
fizyka
informatyka
biologia
chemia
geografia
wiedza o społeczeństwie
historia.  

Możliwe są dowolne konfiguracje tych przedmiotów. Przyjęta przez nas reguła bezprofilowej klasy pierwszej pozwala uczniowi na podjęcie właściwej decyzji po zapoznaniu się z wymaganiami programowymi w liceum i skonfrontowaniu ich ze swoimi umiejętnościami i predyspozycjami oraz wiedzą o zasadach rekrutacji na wyższe uczelnie.

Niezależnie od powyższej zasady każdy uczeń, począwszy od klasy I liceum, uczestniczy w lekcjach języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo w grupie dostosowanej do jego poziomu. Drugim językiem nauczanym w szkole jest język hiszpański albo język niemiecki oraz fakultatywnie język łaciński. 

Rekrutację prowadzimy indywidualnie. W uzgodnionym terminie organizujemy dla każdego kandydata spotkanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa, napisanie przez kandydata pracy pisemnej na zadany dowolny temat oraz rozwiązanie kilku zadań z matematyki w obecności nauczyciela. Opisane postępowanie ma na celu próbę określenia potencjału ucznia niezależnie od uzyskanych przez niego wyników.

Zapraszamy Państwa na spotkania w szkole w terminie uzgodnionym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Udzielamy również dodatkowych informacji telefonicznie i mailowo. 

Rekrutacja do klasy I IB

Ogłaszamy również nabór do klasy I IB w roku szkolnym 2023/2024. Propozycję tę kierujemy zarówno do uczniów kształcących się dotychczas w Polsce jak i powracających zza granicy. Uczniowie realizujący obowiązek nauki w Polsce powinni posiadać świadectwo ukończenia drugiej klasy liceum ogólnokształcącego (niekoniecznie tzw. pre- IB). Od kandydatów oczekujemy bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, co najmniej dobrej oceny z matematyki oraz umiejętności pogłębionej interpretacji utworów literackich, potwierdzonych przeprowadzonym przez nas egzaminem.

Szczegółowe zapytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy szkoły: sekretariat@kulszkola.pl

W ramach programu IB w naszym liceum realizujemy:
język polski
język angielski A
język angielski B
matematykę
biologię
chemię
fizykę
historię
geografię
ekonomię
biznes
język hiszpański 

Procedura egzaminów wstępnych do klasy IB

Uczniowie starający się o przyjęcie do klasy IB powinni spełnić następujące warunki:

1. złożyć do 30 czerwca 2023 r. podanie o przyjęcie do klasy IB oraz świadectwo ukończenia drugiej klasy liceum ogólnokształcącego

2. zdać na ocenę pozytywną egzamin wstępny z języka angielskiego badający umiejętności i predyspozycje kandydata do uczenia się w klasie z wykładowym językiem angielskim. Egzamin składa się z części pisemnej (wypracowanie na wybrany temat - bada umiejętność poprawnego i logicznego formułowania wypowiedzi pisemnej ) oraz części ustnej czyli rozmowy z nauczycielem języka angielskiego w programie IB,

3. odbyć rozmowę kwalifikacyjną z koordynatorem programu IB mającą na celu zorientowanie się w ogólnym wykształceniu kandydata oraz jego zainteresowaniach i formach ich realizacji (badanie predyspozycji osobowościowych do wyjątkowo wymagającego programu Międzynarodowej Matury).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku kandydata, jest on również zobowiązany do złożenia dwóch egzaminów kompetencji (analiza tekstu i wypracowanie na zadany temat z języka polskiego i matematyki), mających na celu zorientowanie się w aktualnej wiedzy kandydata.

Czesne w liceum wynosi w bieżącym roku szkolnym 900 zł miesięcznie, a w klasie IB 1400 zł miesięcznie.